Security starts with SENSTAR

Zewnętrzne detektory

Możliwości i ograniczenia, kryteria oceny, dobór urządzeń

WAŻNE

 1. W przypadku zewnętrznych systemów detekcji , w praktyce nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania niepożądanych alarmów przypadkowych (zwodniczych), z uwagi na bardzo dużą ilość czynników mogących je generować. Ilość alarmów zwodniczych zależy w dużym stopniu od typu i klasy urządzeń, ale także od warunków środowiskowych, topografii terenu, innej infrastruktury technicznej, otoczenia i charakteru wykorzystania obiektu. Ilość alarmów przypadkowych można bardzo znacząco obniżyć przez właściwe planowanie i wykonanie systemu.
 2. Nie ma systemów detekcji nie do pokonania, zapewniających 100% skuteczność wykrycia intruza. Skuteczność systemu należy zawsze oceniać w stosunku do zakładanego scenariusza forsowania, oraz podatności systemu na próbę ominięcia lub oszukania bez wywoływania alarmu.

Przykładowo:  systemy montowane na ogrodzeniach wykrywają próby wspinania się, odchylania  lub przecinania ogrodzenia.   Systemy tego typu nie wykryją intruza, który nie będzie miał  bezpośredniego kontaktu z ogrodzeniem.  Rzeczywista skuteczność tego typu systemów zależy  w dużym stopniu od wysokości i konstrukcji ogrodzenia, oraz  dodatkowych elementów utrudniających forsowanie (zwieńczenie zasiekami Concertina,  fundament). 

Detektory działające na zewnątrz budynków pracują w trudniejszych warunkach niż detektory montowane wewnątrz.  Niezależnie od trudniejszych warunków środowiskowych, czujki są narażone na działania różnorodnych  czynników mogących zakłócać lub utrudniać ich pracę:

 • zjawiska atmosferyczne
 • drgania i wibracje gruntu
 • roślinność
 • obecność zwierząt
 • zakłócenia elektromagnetyczne
 • ruch pojazdów
 • operacja słońca
 • światła i reflektory
 • cieki wodne
 • dreny i kanalizacja
 • topografia terenu  (spadki i wzniesienia, załamania, rowy itp.)

Definicje kryteriów  pomocnych przy doborze konkretnych urządzeń

Prawdopodobieństwo wykrycia intruza - Pd : określane jest procentowo lub ułamkowo, na podstawie testów opracowanych indywidualnie dla każdego typu sensora.  Prawdopodobieństwo wykrycia intruza musi określać sposób forsowania systemu przez potencjalnego intruza

Alarmy fałszywe są to wzbudzenia systemu, powodowane błędami pracy urządzeń, bez zewnętrznej możliwej do określenia przyczyny .    Współczynnik fałszywych alarmów - FAR: określany jest liczbą alarmów generowanych z danego odcinka lub sektora systemu ochrony w określonej jednostce czasu.  Dla wysokiej jakości systemów powinien wynosić mniej niż 1 alarm/miesiąc z sektora ochrony

Alarmy nużące (przypadkowe) są to alarmy niepożądane, ale generowane przez możliwe do określenie czynniki zewnętrzne . Współczynnik  alarmów nużących (przypadkowych)-NAR:  jest trudny do określenia jedną liczbą. Wymagania powinny być opisowe, dobrane konkretnie dla każdego z typów systemów i precyzować jakie czynniki nie powinny wywoływać przypadkowych alarmów.

Podatność na próby sforsowania (ominięcia systemu bez alarmu – Vd: kryterium trudne do określenia liczbowo, z reguły precyzuje się je opisowo. Zależy od typu systemu, sposobu wykonania itp.  Najlepszy współczynnik Vd mają systemy z objętościową strefą detekcji i ukrytym sensorem, najgorsze systemy montowane na ogrodzeniu zewnętrznym o zbyt małej wysokości

Dodatkowe istotne kryteria które powinny być brane pod uwagę:

 • Średni bezawaryjny czas pracy -MTBF  (powinien wynosić 40.000h lub więcej)
 • Czas wymiany uszkodzonego modułu -MTTR   powinien uwzględniać nie tylko demontaż uszkodzonego urządzenia i montaż sprawnego, ale również  wszystkie czynności związane z kalibracją i programowaniem urządzenia, oraz przywróceniem pełnej sprawności i funkcjonalności całego systemu
 • Warunki środowiskowe (zakres temperatur pracy, dopuszczalna wilgotność
 • Możliwości sieciowania systemów, zdalnej diagnostyki, kalibracji, monitoringu
 • Możliwości integracji różnych typów czujników w jeden spójny system detekcji
 • Możliwości integracji na wspólnej platformie z innymi systemami w tym z CCTV , systemem radarowo – wizyjnym, nadrzędnym systemem monitoringu iż zarządzania całym systemem och