Security starts with SENSTAR

Systemy zintegrowane

Łączenie różnego typu sensorów na jednym obiekcie

Systemy zintegrowane

Prawidłowo wykonany perymetryczny system detekcji, powinien zabezpieczać 100% obwodu obiektu, bez żadnych luk i przerw. Należy również pamiętać o tym, że skuteczność działania systemu na każdym  jego fragmencie powinna być zbliżona.

Z uwagi na różnorodne uwarunkowania takie jak: warunki środowiskowe, konfiguracja terenu, infrastruktura techniczna, obecność obiektów mogących wpływać negatywnie na pracę sensorów, może okazać się że nie da się prawidłowo zabezpieczyć całego obwodu obiektu za pomocą detektorów jednego rodzaju. W takim przypadku stosuje się czujki uzupełniające działające na innej zasadzie niż system podstawowy.

Z kolei, dla obiektów wymagających szczególnie wysokiego poziomu ochrony stosuje się dwie, a czasami nawet trzy linie detektorów działających w odmienny sposób.

W obu tych przypadkach istotna jest właściwa integracja sensorów. Właściwie wykonana powinna zapewnić:

  • zdalny monitoring, diagnostykę, a także programowanie parametrów pracy poszczególnych sensorów
  • przesyłanie sygnałów alarmowych do centrali z minimalną zwłoką od załączenia sensora (nie więcej niż 1-2s)
  • możliwość cyfrowej integracji TCP/IP z telewizją dozorową i/lub nadrzędnym systemem monitoringu
  • archiwizację alarmów i innych zdarzeń

Spełnienie tych wymogów zapewnia integracja na wspólnej nadrzędnej platformie (stacji roboczej), z wykorzystaniem tego samego zestawu narzędzi kontrolno-diagnostycznych (pakietu oprogramowania), dla wszystkich typów zastosowanych sensorów. Wskazane jest także, żeby do przesyłania sygnałów alarmowych i danych kontrolno-diagnostycznych wykorzystana była odrębna od innych mediów magistrala danych, a protokoły komunikacyjne różnych typów sensorów były ze sobą kompatybilne.

Systemy zintegrowane